TrueNature Acupunctuur BestAlgemene voorwaarden 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende geleverde diensten en goederen van TrueNature Acupunctuur Best, hierna te noemen “behandelaar”, en de opdrachtgever, hierna te noemen “gebruiker”, voor zover van deze voorwaarden niet door de betrokken partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van behandelaar wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden genoemd is dan worden na overleg tussen behandelaar en gebruiker nieuwe bepalingen overeen gekomen, waarbij het oorspronkelijke doel zoveel mogelijk wordt nagestreefd.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat behandelaar het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Overeenkomst

1. De behandelaar en de gebruiker gaan een overeenkomst aan teneinde een behandeling op te starten, waarvan de duur vooraf niet vast staat. Dit kan een enkele behandeling zijn of een behandelduur van meerdere behandelingen.

2. De behandelaar zal voorafgaand aan een behandeling uitleggen wat een bepaalde behandeling inhoudt. Wanneer de gebruiker bezwaren heeft tegen (onder)delen van deze behandeling dient de gebruiker dit direct kenbaar te maken zodat de behandelaar hier rekening mee kan houden.

3. De behandelaar is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien de gebruiker de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Alle gemaakte kosten dienen vergoed te worden door de gebruiker.

4. Wanneer er onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld dan is de behandelaar niet aansprakelijk voor de uitvoering hiervan, noch van het handelen door derden of voor de gemaakte kosten.

 

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst en prijzen

1. De behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een juiste uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zal de behandelaar de gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Daardoor kan het oorspronkelijke bedrag afwijken van het vooraf vastgestelde bedrag. De behandelaar zal zoveel mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. De gebruiker aanvaardt deze mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst.

3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de behandelaar gerechtigd daaraan uitvoering te geven nadat de gebruiker akkoord is gegaan met de opgegeven prijs en andere voorwaarden, alsmede het tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de behandelaar op en is voor de gebruiker geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4. De in de overeenkomst vastgestelde prijs kan de behandelaar te alle tijde verhogen zonder dat de gebruiker in dit geval gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, heffingen van overheidswege, verhoogde materiaal- of arbeidskosten en andere onvoorziene omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet te voorzien waren.

5. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

6. Betaling geschiedt aansluitend aan de behandeling, bij voorkeur per pinbetaling. Andere wijze van betalingen van de factuur (uitsluitend na overleg) dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.

7. Indien de gebruiker in gebreke blijft in het betalen van de factuur is zal de behandelaar een incassotraject opstarten. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt., te weten het op dat moment geldende wettelijk vastgestelde percentage.

8. Van de gebruiker wordt verondersteld de gehanteerde prijzen te kennen en hiermee akkoord te zijn voorafgaand aan de behandeling.

9. De behandelaar is gerechtigd om de behandeling in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

10. Wanneer er speciaal voor de gebruiker goederen worden besteld, dienen deze ook afgenomen te worden door de gebruiker. Geleverde artikelen kunnen niet retour gebracht worden aan de fabrikant.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Indien de behandelaar aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. De gebruiker draagt zorg voor alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de gebruiker redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de behandelaar worden verstrekt. De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het niet verstrekken van gegevens, onjuiste gegevens of onvolledige informatie.

3. Wanneer de behandelaar informatie wordt onthouden door de gebruiker, die schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de behandelaar, is de behandelaar gerechtigd om de overeenkomst direct te beëindigen en alle daaruit komende kosten van mogelijk medisch onderzoek, gemiste afspraken, arbeidsloon en andere onvoorziene uitgave hierdoor te verhalen op de gebruiker.

4. Indien de behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte  van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van een behandeling waarvan van te voren niet redelijkerwijs was aan te nemen dat deze zouden kunnen optreden.

6. De behandelaar is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het gewenste effect tijdens of na een behandeling.

7. De behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de behandelaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de behandelaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van de gebruiker in het pand of op het buitenterrein.

9. Het maken van kopieën, fotokopieën, screenshots of welke vorm van dupliceren van deze site of van delen van de website is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de behandelaar. De website is eigendom van de behandelaar.

10. Alle geplaatste teksten of foto’s zijn informatief en bedoeld ter verfraaiing of completering van de website. Mocht er iets op staan waarvan de gebruiker meent dat dit onjuist of onrechtmatig is verzoekt de behandelaar dit kenbaar te maken.

 

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de behandelaar partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Klachten, van welke aard dan ook, dienen schriftelijk ingediend te worden. Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum door de behandelaar ontvangen te zijn. Het indienen van een klacht leidt niet tot vrijwaring van betaling.

4. Een melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat de behandelaar in staat is adequaat te reageren. De gebruiker dient de behandelaar in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de gebruiker geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de

behandelaar binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, schriftelijke kennisgeving ter zake van de klacht door de gebruiker, ter keuze van de behandelaar, vervangen of zorgdragen voor vervangende vergoeding aan de gebruiker, tenzij de behandelaar en gebruiker anders overeenkomen.

7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de behandelaar daardoor gevallen, integraal voor rekening van de gebruiker.

 

Artikel 6. Privacy

1. De behandelaar werkt onder beroepsgeheim. Dit houdt in dat alle medische gegevens niet met derden worden gedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

2. De behandelaar zal zich houden aan de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, de WGBO. De algemene rechten en plichten van de gebruiker en behandelaar zijn eveneens te vinden in de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling in art 7:446 Burgerlijk Wetboek. Hierin staat onder andere dat de gebruiker recht heeft op inzage van zijn dossier, recht heeft op informatie door de behandelaar en toestemming moet geven voor behandeling. Meer informatie over de WGBO is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

3. Volgens de wet zijn jongeren vanaf 16 jaar in staat zelfstandig beslissingen te nemen over medische (be)handelingen. De behandelaar is niet gerechtigd om de ouders of wettelijke verzorgers (medische) informatie te verstrekken omtrent de behandeling zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

 

Artikel 7. Vrijwaring

1. De gebruiker vrijwaart de behandelaar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de behandelaar toerekenbaar is. Indien de behandelaar uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de gebruiker gehouden de behandelaar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval in relatie tot de aansprakelijkheid verwacht mag worden. Mocht de gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de behandelaar, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de behandelaar en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruiker.

 

Artikel 8. Locatie en wijzigingen voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Zuid-Holland.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de behandelaar.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Openingstijden

Maandag:    17.30-20.30 uur
Woensdag:  08.00-17.00 uur
Vrijdag:        08.00-17.00 uur
Weekend:    Gesloten

Waarom TrueNature?

- Gelicenseerde acupuncturist

- Vergoeding via zorgverzekering

- Veilig betalen per pin

- Kwaliteitscontrole via beroepsvereniging

Contact

De Ronde 12-14
5683 CZ Best
06-51075869

ton@truenature.nl

Deze website gebruikt cookies Voor meer informatie verwijzen wij je naar de AVG informatie.